Цамбагарав уулын БЦГ-ын ирвэсний тоо толгойд камер байршуулав

Tuesday, 23 January 2018
Written by Administrator
http://www.zoofirma.ru/
There are no translations available.

 

men                              ol

·09 сарын· 22-ноос 10 сарын· 01-ний хооронд Дэлхийнийн байгаль хамгаалах сан /WWF/-гийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газрын Алтай соёны бүс нутгийн салбарын санхүүжилтээр Монгол Алтайн нурууны УТХГ-ын хамгаалалтын захиргааны Цамбагарав уулын БЦГ-ын

ирвэсний тоо толгой, популяцийн өнөөгий байдлыг тогтоох судалгааны ажлын явцад 74 газарт камер байршуулав.