Байгаль хамгаалагч нарыг чадавхжуулах сургалт зохион байгууллав.

Monday, 05 December 2016
Written by Administrator
http://www.zoofirma.ru/
There are no translations available.

                    25Байгаль хамгаалагч нарыг чадавхжуулах сургалт зохион байгууллав.  Үүнд судалгаа, шинжилгээ, хяналт шалгалт, сургалт сурталчилгаа, орчны бүсийн талаар болон ТХГН-ийн хуулийн шинэчлэн найруулга, ТХГН-ийн үнэ цэнэ сэвдүүдээр сургалт хийв.

                   Байгаль хамгаалагч нарын бүтэн жилийн тайлан, үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг авч ажиллав.